Mötesplatsen Smarta städer 2017 arrangeras av Easyfairs i samarbete med Geoforum Sverige. Agendan är framtagen i nära samarbete med organisationer, myndigheter och företag i Sverige som alla verkar för den smarta och hållbara staden.

Nedan kan du läsa mer oss arrangörer och om alla våra partners!

Easyfairs är huvudarrangör av mässan och konferensen Smarta städer 2017. Som en del av koncernen Artexis Easyfairs arrangerar Easyfairs över 200 events i 19 länder och är en av Europas ledande mässarrangörer. Easyfairs skapar skräddarsydda evenemang för olika branscher och deras behov av verktyg, nya lösningar, kontakter och kunskapen för att möta framtidens utmaningar.

Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet och är medarrangör av konferensen Smart städer 2017. Geoforum Sverige representerar drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi som arbetar med att samla in, analysera, berika och visualisera geodata. Tillsammans verkar de för en ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Upptäck våra samarbetspartners!

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig.

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation.

Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys. Centrala aktörer är Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings universitet, ett flertal statliga institutioner och verk som SMHI, NFC och FOI samt ett 50-tal mindre, medelstora och stora företag.

Dataföreningen är en ideell och oberoende intresseorganisation som arbetar för en positiv utveckling av digitaliseringens möjligheter. Det gör vi genom att sprida och höja svensk it-kompetens på alla nivåer; samhällets, verksamhetens, medarbetaren och individens.

Forum för innovation inom transportsektorn samlar aktörer som vill vara med och skapa ett innovationsklimat som möjliggör gemensamma lösningar.
Vi gör det eftersom Sverige behöver effektiva transporter.
Det handlar om att vi både vill och måste kunna resa; till jobbet, för att lösa vardagens alla sysslor och som avkoppling på semestern.
Det handlar även om att ett väl fungerande transportsystem är en avgörande faktor om svenska företag ska kunna överleva i framtiden.
Det gäller alla typer av transporter – på vägar och järnvägar, till sjöss och i luften.

BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM – digital strukturerad informationshantering. Genom BIM kan obrutna informationsflöden skapas i samhällsbyggandets processer och samhällsbyggnadssektorn effektiviseras betydligt.

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt.

Teknikföretagen är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer med 3 900 medlemsföretag som står för en tredjedel av Sveriges export. Vårt uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar.

Svenska Teknik&Designföretagen (STD-företagen) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges arkitekt- och teknikkonsultföretag inom bygg- och industrisektorn. Med 720 medlemsföretag, som tillsammans har ca 34 000 anställda, representerar STD-företagen nära två tredjedelar av branschens resurser.  Vi ingår i Almega, som är Sveriges ledande organisation för tjänsteföretag och den största medlemskretsen inom Svenskt Näringsliv. Almega organiserar mer än 10 700 medlemsföretag inom ett 60-tal olika branscher.

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser.

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) är en organisation för dig som är intresserad av planering för framtidens boende och arbete, infrastruktur, miljö, lokal- och regional utveckling, stadsbyggnad.

Kista is home to one of the leading ICT clusters in the world thanks to early triple helix collaboration plans, with academia, industry and the public sector joining forces in Kista and founding the Electrum Foundation. Together they invested in innovation, research and development in ICT technology.

Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Ambitionen är att det strategiska Innovationsprogrammet IoT Sverige ska vara aktivt under minst 10 år. 

Världsnaturfonden WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961. Med fler än fem miljoner supportrar är WWF en av världens ledande ideella  naturvårdsorganisationer med projekt i mer än 100 länder. Verksamheten finansieras till största delen med gåvor från allmänheten.

Mistra SAMS är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med huvudkontor på KTH huvudcampus i Stockholm. Programmet skapar ett forum för kunskapsutbyte och samverkan mellan industri, offentlig sektor och akademi.

Programmet leds av KTH i nära samarbete med Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI. Tillsammans med andra aktörer, utvecklar Mistra SAMS innovativ forskning om omvandling av mobilitet och tillgänglighet i stadsmiljö.

Det strategiska innovationsprogrammet för smarta, hållbara städer har som mål att bidra till forskning och innovationer inom smarta städer för att Sverige ska kunna möta sina miljömål och för att skapa hållbar tillväxt. Programmet stödjer innovationer genom utlysningar till projekt och genom att sammanföra aktörer, experter och kunskap i området.

I Stockholms stad arbetar över 39 000 personer. Du möter oss till exempel i skolan, på äldreboenden, i parken och när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar, bolag och stiftelser.