Dynamisk översvämningsmodellering – enkelt och smart?

Dynamisk översvämningsmodellering – enkelt och smart?

Hållbar och trygg miljö

Att modellera översvämningar är komplicerat. Processinriktade modeller har en tendens att bli mycket datakrävande, och kan ofta bara utföras av specialutbildade personer med stora resurser. Som ett alternativ till dessa mera avancerade lösningar har enklare så kallade GIS-modelleringar börjat tillämpas. Dessa är dock
ofta alltför generaliserade för att vara användbara. Som ett alternativ söker vi lösningar för att relativt enkelt, med en begränsad mängd indata, kunna modellera översvämningar i stadsmiljö på ett tillförlitligt sätt.

Vi vill att personer utan specialkunskaper i hydrologisk modellering snabbt och enkelt ska kunna modellerar effekter av nederbörd med olika intensitet och varaktighet. Genom att utveckla och kombinera olika GIS-metoder med processbaserad hydrologi har ett verktyg för att skatta djup och hastighet av översvämningsvatten i rum och tid skapats. Verkliga eller fiktiva regn kombineras med bland annat topografi och infiltration för att snabbt och enkelt kunna skatta effekter av olika scenarion, samt för att testa effekter av potentiella åtgärder.