PANEL: Strategiska innovationsprogram som bidrar till smarta städer- var står vi nu?

PANEL: Strategiska innovationsprogram som bidrar till smarta städer- var står vi nu?

Gemensamma sessioner

Lyssna till en spännande panel om nuläget för de strategiska innovationsprogrammen Smart Built Environment, Viable Cities, IOT Sverige och Drive Sweden.

Vad är de strategiska innovationsprogrammen?

Strategiska innovationsområden är en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Det handlar om en kraftsamling där näringsliv, akademi och offentlig sektor samverkar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar för globala samhällsutmaningar. Satsningen drivs i samverkan mellan myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Inom de strategiska innovationsprogrammen genomförs insatser för forskning och innovation, bland annat genom öppna utlysningar där företag, lärosäten och andra aktörer kan söka medel för forskning och innovation inom området.

Om programmen som medverkar i panelen:

Viable Cities
Är den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. 960 miljoner kronor fördelat över tolv år kommer att läggas på programmet som leds av KTH och samlar ett 50-tal aktörer från flera olika forskningsfält så väl som näringsliv, stat, kommuner och civilsamhälle. Viable Cities ska sjösätta en mängd forskningsinsatser och innovationsprojekt genom utlysningar som för ovanlighetens skull är öppen även för enskilda medborgare.

Programansvarig: Olga Kordas

Smart Built Environment: Smartare samhällsbyggnad genom digitalisering.
Programmet tar utgångspunkt i digitaliseringen och hur den kan bli en motor för förändring i samhällsbyggandet. Pågående initiativ samordnas, kompletteras och växlas upp. Smart Built Environment har en bred förankring hos myndigheter, företag, organisationer och kommuner.

Programansvarig: Amy Rader Olsson

 

IOT Sverige: Internet of Things för samhällsnytta.
IoT Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of things (IoT). Internet of things är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker, förses med små inbyggda sensorer och datorer. 50 miljarder enheter beräknas vara uppkopplade i världen år 2020. Området kan skapa ökat välstånd genom effektiviseringar och innovationer i olika branscher.
Fokus  ligger på att lösa samhällsutmaningar med hjälp av IoT. Detta sker i samarbeten mellan kommuner, företag och forskare.  

Programansvarig: Torbjörn Fängström

Drive Sweden: Gränsöverskridande arbete med automatiserade transportsystem.
Drive Sweden driver utvecklingen mot ett transportsystem för både människor och gods, baserat på automation, digitalisering och tjänstefiering. Den bästa kompetensen från alla berörda samhällssektorer inom området är samlad och arbetar tillsammans – över organisatoriska gränser – för att ta fram ett transportsystem som säkerställer en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i Sverige.

Programansvarig: Jan Hellåker

 

Läs mer om de strategiska innovationsprogrammen härSmart Built EnvironmentIOT SverigeDrive SwedenViable Cities